Members 2017

Note: We add new members to this page as and when we get the memberships. If you feel your name has left out of this list and you are a member, please contact one of the Executive committee member to get your name included.

Term Membership

Sl. No Name Membership
1 Rama Shivashankar LIFE MEMBER
2 Rajashekar Alli LIFE MEMBER
3 Jayashree Sampath Kumar LIFE MEMBER
4 Satish Bogaiah Jan 2014 - Dec 2018
5 Nataraj K R Jan 2014 - Dec 2018
6 Manjunath Badiger Jan 2014 - Dec 2018
7 Anil Karuhatty Jan 2014 - Dec 2018
8 Rajanna Kothanur Jan 2014 - Dec 2018
9 Asha Padmanabha Jan 2014 - Dec 2018
10 Vivek Kapse Jan 2014 - Dec 2018
11 Ashish Pagare Jan 2016 - Dec 2020
12 Basanagoud Mudigoudar Jan 2016 - Dec 2020
13 Nagendra K Rao Jan 2016 - Dec 2020
14 Venkata Subbarao Pavagada Jan 2015 - Dec 2019
15 Sunil Veerabhadraswamy Jan 2016 - Dec 2020
16 Patel Manjunath
Vilekha Ganiger
Jan 2016 - Dec 2020
17 Anantha Prasad Jan 2016 - Dec 2020
18 Pavan Anjankumar Jan 2017 - Dec 2021
19 Dr Bharathi Bellur Jan 2017 - Dec 2021
20 Venkataramana Acharya Jan 2017 - Dec 2021
21 Anand Banavaty Jan 2017 - Dec 2021

Annual Membership 2017

1 Santosh Kumar G
2 T K Susheel Kumar
3 Pushpa Sanjay
4 Dinesh Udupi
5 Raghu Gujar
6 Pramod Mallikarjunaiah
7 Dr Sajjan Shiva
8 Phani Raj
9 Sarpa Bhushan Aradhya
10 Dr Shivarm
11 Venkatesh Hossur
12 Ullas Bhat
13 Senthil Chandran
14 Srinath Bellur
15 Vijay Krishnamurthy
16 Sadanand Bhat
17 Fatima Qadri